Arthur & Liza

Arthur en Liza - Opening

Arthur en Liza - Slaap Arthur slaap

Arthur en Liza - Geluid van de struisvogels

Arthur en Liza - Slangenlied

Arthur en Liza - Het vluchtlied

Arthur en Liza - Trompetles