Arthur en Liza – Opening

Arthur en Liza – Slaap Arthur slaap

Arthur en Liza – Geluid van de struisvogels

Arthur en Liza – Slangenlied

Arthur en Liza – Het vluchtlied

Arthur en Liza – Trompetles